Teenused

Suhtlus organisatsioonis toimub nii ettevõtte sees kui väljas ning seda tuleb teadlikult juhtida. Küsimus seisneb selles, kuidas juhtida sõnumi edastamist ja selle vastuvõtmist nõnda, et kommunikatsioonil oleks mõju ja oodatud tulemused. Kommunikatsiooni hästi korraldades saame luua ja tõsta teadlikkust ning suurendada ettevõtte tuntust. Tuvastame kiirelt probleeme, saame tagasisidet, väldime arusaamatusi ja kriise, leiame lahendusi ja palju muud. On veel üks oluline põhjus, miks hästi korraldatud kommunikatsioon on kasulik ... paljud sellele ei mõtle, kuid suhtlusest peegeldub organisatsiooni kultuur, sealhulgas väärtuseid, hoiakuid ja põhimõtteid, mis kujundavad ettevõtte kuvandit nii oma liikmete kui ka väliste vaatlejate silmis.

MEEDIASUHTED

Toimivad meediasuhted on hea maine alus.
Aitame informeerida avalikkust ja kõnetada olulisi sihtrühmasid. Olgu teemadeks organisatsiooni igapäevategevus, sündmused või muud olulised juhtumid. Valime sõnumi edastamiseks parimad ja just vastavalt sõnumile kõige sobivamad kanalid trükiajakirjanduse, sotsiaalmeedia, televisiooni, raadio või muude võimaluste seast. Kirjutame ja levitame pressiteateid, uudis- ja persoonilugusid, viime läbi meediaanalüüse, -monitooringuid ja pressiüritusi. Mõtleme läbi iga sammu selleks, et soovitud tulemusteni jõuda kõige tõhusamal viisil.

‣ Meediasuhtluse põhimõtete koostamine

‣ Sihtmeedia kaardistamine

‣ Sõnumite väljatöötamine

‣ Proaktiivse meediasuhete tegevuskava väljatöötamine

‣ Pressiteadete, kommentaaride, artiklite ja muude meediale suunatud tekstide koostamine

‣ Kõneisikute määratlemine ja nende nõustamine

‣ Pressikonverentside ettevalmistus ja läbiviimine

‣ Nõustamine kriisisituatsioonides

‣ Meediatreeningute läbiviimine

STRATEEGILINE TUGI JA BRÄNDING

Kommunikatsioon on võimalus end mõistetavaks teha ja selle abil oma eesmärke saavutada. Pakume oma klientidele eelkõige strateegilist kommunikatsioonituge. See tähendab, et meie kliendid ei oota ainult üksikuid säravaid meediahetki, vaid liiguvad oma eesmärkide poole plaanipäraselt kõiki kommunikatsiooni võimalusi kasutades. Meie klientide edu üheks kindlaks komponendiks on pikaajalised ja usalduslikud suhted kõigi nende jaoks oluliste rühmadega.

Pakume põhjaliku strateegilise lähenemise, mitmekülgse sisuloome ja laiapõhjalise kommunikatsioonikäsitlusega äriliselt toimivaid lahendusi. Oleme välja töötanud lahendused, mis sobivad nii kohalikuks kui Baltikumi-üleseks kommunikatsioonitöö planeerimiseks, elluviimiseks ja mõõtmiseks.

Brändimise oluline osa on kommunikatsioonistrateegia ‐ sisemiste ja väliste sihtrühmadega suhtlemiseks teadlikult loodud väärtuste, toimimistavade ja
vahendite süsteem. 

‣ Kommunikatsioonistrateegia:
turundus- ja korporatiiv

‣ Kõneisikustrateegia

‣ Sisekommunikatsiooni strateegia

‣ Sõnumistrateegia

‣ Corporate sustainability strateegia ja tegevuskava

‣ Siht- ja sidusrühmade kaardistamine

‣ Seadlusandluse ja vastava meediakajastuse kaardistamine

‣ Kommunikatsiooni taktikaline tegevuskava

‣ Sündmusturunduse tegevuskava

‣ Sisekommunikatsiooni taktikaline tegevuskava

‣ Integreeritud turundusplaani koostamine ja elluviimisel nõustamine

‣ Sotsiaalmeedia strateegia ja taktikalise tegevuskava väljatöötamine

‣ Brändistrateegia ja positsioneering

‣ Brändi arhitektuur

‣ Loov äriidee

‣ Kliendi teekond ehk Consumer journey

‣ Tööandja bränding ja kommunikatsioon

SISULOOME

Aitame voolida mõtetest õige sisu nii traditsioonilisse meediasse nagu TV, raadio, ajalehed ja ajakirjad kui ka digi- ja sotsiaalmeediasse.Meie eesmärk on minna sinna, kus on meie sihtrühm. Ja kui kliendid ja inimesed, keda kõnetada püüame on sotsiaalmeedias, siis tuleb sinna ka ise järele sukelduda. Sotsiaal- ja digimeedias turundamisest ja informatsiooni levitamisest täna enam mööda vaadata ei saa.

‣ Tekstide koostamine

‣ Videoloome ja selle integreerimine kogu turundustegevusega

‣ Fotokontseptsiooni väljatöötamine ja elluviimine

‣ Sotsiaalmeedia strateegia ja taktikalise tegevuskava väljatöötamine

‣ Sotsiaalmeedia kanalite haldamine ja igapäevane tugi

TURUNDUSKOMMUNIKATSIOON

Maailm on sõnumitest killustunud, kanaleid on palju ja sõnumid on ümberringi laiali. Pead on väga kerge kaotada. Lisaks on erinevad teksti‐ ja  sõnumivormid hägusamate piiridega kui kunagi varem. Sama kehtib turundusmaailmas. Võistlus sihtrühmade tähelepanu ja tunnustuse nimel on tihe ja üsna halastamatu.

Kasutame hulgaliselt erinevaid meetmeid selleks, et informatsioon toote või teenuse kaudu jõuaks õigel ajal ja õigel viisil õige tarbijani. Ettevõtja jaoks on olulise tähtsusega just turunduskommunikatsiooni integreeritud kasutamine, sest ilma selleta kaasaegse turunduse võluvõtit – brändi – luua ei saa. Me tunneme brändide ja turunduskommunikatsioonid köögipoolt ja aitame teilgi mõista valdkonnakeskseid protsesse.

Oskame navigeerida erinevate meediumite, sihtrühmade ja sõnumite vahel. Püüdleme selle poole, et tekitada sihtrühmas ühtset, sama sõnumit eri viisidel võimendavat kogemust.

‣ Brändi edueeliste kaardistamine ja argumentatsiooni väljatöötamine

‣ Klienditeekonna kaardistamine

‣ Lojaalsusprogrammide väljatöötamine

‣ Brändi integreeritud kommunikatsiooniplaani väljatöötamine

‣ Brändi lanseerimise-, repositsioneerimise ja muude tegevuste tegevuskava väljatöötamine ja elluviimine

‣ Sihtkliendi ja ostu ehk tarbimistkäitumise positsioneerimine

‣ Brändi meediasuhete tegevuskava

‣ Meediasuhted, sealhulgas pressiüritused

SÜNDMUSTURUNDUS

‣ Pressikonverentside ja teiste pressiürituste korraldamine

‣ Seminaride ja konverentside korraldamine

‣ Avalike ürituste korraldamine

KOOLITUSED

Sinu organisatsioonil on probleem või oskamatus teatud olukordadega toime tulla? Teinekord on tarvis lihtsalt uusi teadmisi ja täiendada nii enda kui oma töötajate teadmisi? Koolitusi korraldades ei jäta me mida kahe silma vahele ning vastavalt eesmärgile hoolitseme alates majutusest ja toitlustusest kuni hiljem koolituselt kaasa võetavate teadmiste, emotsioonide ja miks mitte ka kirjalike näpunäidete ja materjalide eest.

Mõtleme läbi koolitusplaani, peamised eesmärgid, põhimõtted ja koolitusega jõutava "suure pildi". Hea koolitusplaan annab raamistiku ja põhimõtted kõigiks ettevõtte arengutegevusteks.

‣ Esinemiskoolitus
+videotreening

‣ Avalike suhete olemus ja mõju

‣ Eduka meedisuhtluse alused
+videotreening

‣ Muutuv PR, trendid tulevikus

KRIISI- JA RISKIKOMMUNIKATSIOON

Šampanjapudelit avades moodustuvad klaasi süsihappegaasi mullid, mis surve suurenedes ühinevad ja pudelist välja paiskuvad. Täpselt sama moodi algavad kriisid - väikesena, kuid pinge kasvades vallanduvad murdepunktis suure ja ootamatu plahvatusena.

Iga ettevõte on omanäoline ja seega on ka igal ettevõtel kuigi erinevad kriisiolukorrad - selgitame need välja! Kriisiks tuleb valmistuda juba enne kriisi algust. Aitame kaardistada võrgustikku, kellega kriisi puhkemise korral suhelda, mängime läbi võimalikud kriisistsenaariumid, mis võivad Sinu organisatsiooni kahjustada. Teeme asjad lihtsaks ja konkreetseks. Kusjuures, tänapäevale ei ole harv ka juhus, kus kriisikommunikatsiooni läheb tarvis ka sotsiaalmeedias. Seega - planeerigem, kommunikeerigem ja tegutsegem!

Meie aitame kriisideks valmistuda ja tegeleme nendega enne kui need muutuvad katastroofiliseks.

‣ Kriisi- ja riskianalüüs

‣ Kriisikäsiraamatu koostamine

‣ Kriisisimulatsioonide läbiviimine

‣ Nõustamine kriisisituatsioonides

UURINGUD

‣ Kommunikatsiooni audit (uuringute ettevalmistus ja interpretatsioon)

‣ Ajakirjanike uuringud (ettevõtte/organisatsiooni ja tema teenuse/toote maine, ootused kommunikatsiooni sisule, sagedusele jm)

‣ Organisatsiooni maine (ja sihtrühmade rahulolu) uuringud

‣ Organisatsiooni maineuuringud meediakajastuste põhjal

‣ Organisatsiooni kui tööandja maineuuringud

‣ Sihtrühmade infovajaduse uuringud

‣ Organisatsiooni sisekommunikatsiooni uuringud

‣ Töötajate/klientide tagasiside ja ootuste uuringud (k.a fookusgrupid)

‣ Toote ja teenuse rahulolu- ja ootuste uuringud

‣ Arvamusuuringud

‣ Kampaaniate eel- ja järeluuringud

Meie meeskond